اسپایدر (SPIDER) میزی برگرفته از فرم حرکتی این معمار میلیونها سال

۸ مرداد ۱۳۹۴
1
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

یک عنکبوت سیاه کوچک . حتی او هم می تواند الهام بخش یک طراح برای خلق یک اثر منحصر به فرد باشد.
عنکبوتی سیاه ، خزنده به آرامی و خسته ، بر جاده ای بی پایان از چوب تیره درحرکت است.
 اسپایدر  (SPIDER) میزی برگرفته از فرم حرکتی این معمار میلیونها سال
ناگهان حرکت برسکون چیره می شود. نوری سرد و بیگانه اما درخشنده برعنکبوت کوچک می تابد.
 اسپایدر  (SPIDER) میزی برگرفته از فرم حرکتی این معمار میلیونها سال
,و فرم کلی اسپایدر هنرمندی که خود میلیونهاسال خانه های هنرمندانه آفریده است ،اینبار دستمایه هنرمند خلاقی دیگر شده است .
 اسپایدر  (SPIDER) میزی برگرفته از فرم حرکتی این معمار میلیونها سال
طرح سایه عنکبوت بر سطح میز، به صورتی متناقض غول پیکر و هیولا ست.
 اسپایدر  (SPIDER) میزی برگرفته از فرم حرکتی این معمار میلیونها سال
لیکن سایه عنکبوت بر سطح زمین ، طرح هائی الهام بخش خلق می نماید.
 اسپایدر  (SPIDER) میزی برگرفته از فرم حرکتی این معمار میلیونها سال
بازی با سایه های دور از دسترس و محو شونده، به منظور دستیابی به ساختاری برگرفته از فرم این جانور است.
 اسپایدر  (SPIDER) میزی برگرفته از فرم حرکتی این معمار میلیونها سال
سایه ای که همواره بنده ای است بر بدنی که نور بر او می تابد در اینجا به خلاقیتی بی چون و چرا بدل می گردد.
 اسپایدر  (SPIDER) میزی برگرفته از فرم حرکتی این معمار میلیونها سال
×
×