۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۳۸

با مشاهده اطلاعات مطرح شده در مورد این مدرسه مربوط به ناتوانان جسمی با امکاناتی که در آن ایجاد شده است انسان به وجد می آید که در این بحبوحه جنگ و کشتار در برخی مناطق دنیا در بخشی دیگر به انسان در این حد ارزش و اهمیت داده می شود .ضمن آنکه معماری و دکوراسیون داخلی نیز به حد اعلا متفکرانه و زیبا انجام شده است ، امیدوارم که باز هم شاهد اینگونه مطالب باشیم .

2
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

×
×