پروژه شماره 190:

دفتر مرکزی شرکت توازن فرآب
پروژه بازسازی و طراحی داخلی به مساحت تقریبی ۶۰۰ متر مربع، شامل ۴ طبقه
طراحی و نظارت بر اجرا: دفتر معماری کامیاب پرنیانچی و همکاران

کارفرما: شرکت توازن فرآب (آقای مهندس بهروز زندی)


اطلاعات بیشتر در وبسایت، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام موجود است:


Website
Telegram Channel


Instagram

پروژه شماره 190:

دفتر مرکزی شرکت توازن فرآب
پروژه بازسازی و طراحی داخلی به مساحت تقریبی ۶۰۰ متر مربع، شامل ۴ طبقه
طراحی و نظارت بر اجرا: دفتر معماری کامیاب پرنیانچی و همکاران

کارفرما: شرکت توازن فرآب (آقای مهندس بهروز زندی)


اطلاعات بیشتر در وبسایت، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام موجود است:


Website
Telegram Channel


Instagram